Kjøpsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert med utgangspunkt i standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Det er hovedsakelig avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven som regulerer forbrukerkjøp av varer over Internett. Disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på lovdata.no. Disse vilkårene skal forstås som partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen, ikke som en begrensning i lovbestemte rettigheter.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene og vilkårene, bestillingsopplysningene og eventuelle særskilte avtalte vilkår. Eventuelle motstridelser mellom opplysningene går særskilt avtale mellom partene foran, dersom det ikke motstrider mot ufravikelige lovgivninger. 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

2. Partene

Eier av Din Kreative Halvdel er Lilia Lanner, 929 610 733, + 47 957 07 316, kontakt@dinkreativehalvdel.no, og betegnes her som selger/selgeren.

Kjøperen er den som foretar seg bestillingen, og betegnes som kjøper/kjøperen.

3. Priser

Prisen kjøper skal betale for en tjeneste/et produkt inkluderer merverdiavgift, alle gebyrer og andre utgifter, og summeres i et totalbeløp. Alle tilleggskostnader som ikke opplyses av selger før kjøp skal ikke betales av kjøper.

4. Betaling

Kjøper kan bruke betalingsløsningen Stripe for å betale for varene på denne nettsiden.

5. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger før avtaleinngåelsen ikke opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Angreretten gjelder ikke avtaler om:

  • Levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium. Ved samtykke av disse kjøpsvilkårene erkjenner kjøper at angreretten går tapt etter samtykke i nedlastning av digitalt innhold som blir sendt av selgeren.

  • Levering av varer som er fremstilt etter kjøperens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg.

  • Tjeneste under eller etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med kjøperens uttrykkelige forhåndssamtykke. Ved samtykke av disse kjøpsvilkårene erkjenner kjøper at angreretten vil gå tapt når selger oppfyller sine forpliktelser etter avtalen.

6. Refusjon

Kjøper kan be om full refusjon innen 14 dager etter opprinnelige kjøp for de produkter som inngår under angrerettloven. Kjøper ber om refusjon ved å kontakte selger på kontakt@dinkreativehalvdel.no og be om full refusjon.

7. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

8. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis kjøperen ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis kjøperen er bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.